• De Bruin BV - Groothandel in
  De Bruin BV - Groothandel in Verwarming - Sanitair - Tegels - Dakmateriaal PVC - Ventilatie - Loodgietersmateriaal - Warmtepompen - PV Panelen
 • Sanitair Showroom in Woerden
  Sanitair Showroom in Woerden Wij verzorgen alles van ingenieuze kranen en accessoires tot een complete inrichting inclusief (design) radiatoren.
 • De Bruin, uw partner!
  De Bruin, uw partner! Persoonlijk contact, bereikbaarheid en flexibiliteit zijn de kernwoorden die ons onderscheiden en garant staan voor een prettige samenwerking.

Algemene Voorwaarden Showroom

 

Artikel 1: Definities

Artikel 2: Identiteit van de onderneming. 4

Artikel 3: Toepasselijkheid. 4

Artikel 4: Aanbiedingen, offertes en bestellingen. 4

Artikel 5: Overeenkomst 5

Artikel 6: Levering. 5

Artikel 7: Aanbetalingen. 7

Artikel 8: Betalingen. 7

Artikel 9: Klachten. 7

Artikel 10: Herroepingsrecht 8

Artikel 11: Annuleren. 8

Artikel 12: Retourneren. 8

Artikel 13: Garantie. 9

Artikel 14: Aansprakelijkheid. 9

Artikel 15: Overmacht 10

Artikel 16: Geschillen. 10


Artikel 1: Definities

In dit artikel zullen een aantal begrippen worden toegelicht die in dit document regelmatig terugkeren.

De Bruin Sanitair

De onderneming met handelsnaam De Bruin Sanitair.

Website

De website van De Bruin Sanitair en alle onderliggende pagina’s. Hieronder worden geen websites en/of webpagina’s verstaan waar vanuit de website van De Bruin Sanitair naar wordt verwezen en/of gelinkt.

Klant

De natuurlijke- of rechtspersoon die een offerte vraagt en/of ontvangt dan wel een Overeenkomst aangaat met De Bruin Sanitair.

Consument

De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een Overeenkomst aangaat met De Bruin Sanitair.

Overeenkomst

Een schriftelijke of mondelinge Overeenkomst voor de verkoop van producten die tussen de Klant en De Bruin Sanitair tot stand komt, en elke wijziging daarin of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts-) handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van de Overeenkomst.

Overeenkomst op afstand

Een Overeenkomst voor de verkoop van producten waarbij tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend wordt gebruik gemaakt van techniek voor communicatie op afstand.

Techniek voor communicatie op afstand

Alle communicatiemiddelen die kunnen worden gebruikt voor het sluiten van een Overeenkomst op afstand.

Product(en)

Alle door De Bruin Sanitair te leveren artikelen.

Dag

Elke kalenderdag.


Artikel 2: Identiteit van de onderneming

Naam

De Bruin Sanitair V.O.F.

Vestigingsadres

Pompmolenlaan 43C

3447 GK  Woerden

Telefoonnummer

(+31) (0)347-471813

KvK-nummer

66795672

BTW-nummer

NL856700691B01

Artikel 3: Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn met uitsluiting van eventuele voorwaarden van de klant van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte van De Bruin Sanitair en op iedere Overeenkomst tussen De Bruin Sanitair en de Klant.

Bij de aanbieding en/of offerte dan wel voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld. Daarnaast zijn deze Algemene Voorwaarden te vinden op de website van De Bruin Sanitair en liggen de Algemene Voorwaarden ter inzage.

Artikel 4: Aanbiedingen, offertes en bestellingen

Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig zolang deze op de website worden getoond én het betreffende product door de leverancier kan worden geleverd.

Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, worden producten zoals baden, wastafels, douchecabines, toiletten, tegels, etc. geleverd zonder toebehoren zoals kranen, verbindingsstukken, etc.; ook indien deze op de pagina bij het product op de foto en/of tekening worden getoond.

Producteigenschappen, maten en gewichten, afbeeldingen, (technische) tekeningen en getoonde en verstrekte monsters zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. De Bruin Sanitair is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten en/of afwijkingen hierin.

De prijzen van genoemde aanbiedingen, offertes en/of bestellingen zijn inclusief BTW, exclusief de wettelijke verwijderingsbijdragen en exclusief verzendkosten, tenzij anders is vermeld.

Wanneer een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden plaatsvindt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 5: Overeenkomst

Een Overeenkomst op afstand komt pas tot stand wanneer de Klant een bestelling heeft geplaatst met behulp van Techniek voor communicatie op afstand en De Bruin Sanitair per e-mail een orderbevestiging aan de Klant heeft verzonden.

Een Overeenkomst in de showroom komt tot stand wanneer de Klant een handtekening heeft gezet onder de factuur en/of orderbevestiging. Met het plaatsen van de handtekening verklaart de klant tevens kennis te hebben genomen van de van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden en deze te accepteren.

Wanneer op verzoek van de Klant door De Bruin Sanitair een offerte is verstrekt, komt de hieruit voortvloeiende Overeenkomst niet eerder tot stand dan nadat de Klant per e-mail van De Bruin Sanitair een orderbevestiging heeft ontvangen én deze orderbevestiging voor akkoord per e-mail aan De Bruin Sanitair heeft bevestigd.

Bij een bestelling en/of offerte voor een totaalbedrag van meer dan € 7.500,00 komt slechts een Overeenkomst op afstand tot stand, als de Klant de daarmee corresponderende order voorzien van een handtekening aan De Bruin Sanitair heeft geretourneerd én De Bruin Sanitair de ontvangst daarvan schriftelijk heeft bevestigd.

De Bruin Sanitair behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling.

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.  

Artikel 6: Levering

Hoewel De Bruin Sanitair zich te allen tijde zal inspannen om binnen de aangegeven termijnen te leveren, gelden op de website of in de order genoemde levertermijnen in geen geval als fatale termijnen, tenzij anders overeengekomen.  

De Bruin Sanitair is niet aansprakelijk voor welke overschrijding van een levertermijn dan ook. De Bruin Sanitair is daarbij eveneens niet aansprakelijk voor gevolgschades en kosten die voortkomen uit eventuele vertragingen die ontstaan uit een vertraagde levering, vertraging bij een transporteur in opdracht van De Bruin Sanitair of het indienen van een retourverzoek.

Wanneer een op de website of in de order aangegeven niet fatale levertijd met meer dan een maand wordt overschreden, heeft de Klant het recht de bestelling te annuleren door middel van een aangetekend schrijven met inachtneming van een nadere termijn van levering van 10 dagen na ontvangst van het aangetekend schrijven.

De Klant heeft de keuze om de bestelde producten zelf af te halen in het magazijn van De Bruin Sanitair of de bestelde producten door een door De Bruin Sanitair in te schakelen transporteur te laten bezorgen op het overeengekomen afleveradres.


Bestelde producten die showroommodellen betreffen dienen binnen 3 maanden na orderdatum in het magazijn van De Bruin Sanitair te worden afgehaald of door een door De Bruin Sanitair in te schakelen transporteur op het overeengekomen adres te kunnen worden afgeleverd.

Bij overschrijding van de afhaaltermijn voor showroommodellen, kunnen door De Bruin Sanitair kosten voor opslag in rekening worden gebracht.

Showroommodellen kunnen niet worden geretourneerd en garantieaanspraken op showroommodellen zijn beperkt. De uitsluitingen worden per showroommodel in de order vastgelegd.

De door De Bruin Sanitair per bestelling in rekening te brengen verzendkosten zullen nooit meer bedragen dan het hoogste verzendtarief.

Wanneer de Klant op de afgesproken dag en het afgesproken tijdstip niet aanwezig is op het overeengekomen afleveradres, zal het aangekochte product of zullen de aangekochte producten op een later moment opnieuw worden aangeboden. Hiervoor worden herleveringskosten in rekening gebracht.

Wanneer de Klant weigert mee te werken aan een levering op een normale werkdag tussen 07.00 en 19.00, zal De Bruin Sanitair de Klant een schriftelijke aanmaning toezenden. Wanneer de Klant binnen 14 dagen na de datum van de schriftelijke aanmaning niet heeft gereageerd en/of niet aan de levering heeft meegewerkt, heeft De Bruin Sanitair het recht de Overeenkomst buitenrechtelijk te ontbinden. De Klant is dan een schadevergoeding aan De Bruin Sanitair verschuldigd ter waarde van 50% van het bedrag van de totale koopsom van de betreffende levering, waarbij de wettelijke rente vanaf de dag van de ontbinding van de Overeenkomst opgeteld zal worden.

Levering vindt plaats op een pallet en zo dicht mogelijk bij de (eerste) voordeur op de begane grond van het afleveradres. De Klant dient zelf te zorgen voor het afvoeren van alle verpakkingsmaterialen, inclusief de pallet. Producten die weinig ruimte innemen worden ook wel zonder pallet vervoerd; ook deze worden tot de (eerste) drempel afgeleverd.

Zowel leveringen met als zonder pallet zullen maximaal tot (of zo dicht mogelijk bij) de (eerste) voordeur op de begane grond van het overeengekomen bezorgadres worden afgeleverd, zolang dit door de transporteur in alle redelijkheid is te bereiken.

Eventuele belemmeringen die levering zoals hiervoor beschreven bemoeilijken dienen tijdig, in ieder geval de dag voorafgaand aan de dag van aflevering, schriftelijk aan De Bruin Sanitair te worden meegedeeld.

Het verplaatsen van het afgeleverde product of producten naar de gewenste ruimte, inclusief eventueel verticaal transport - zowel binnenshuis als buitenshuis - zal door de Klant zelf dienen te worden verzorgd.


Artikel 7: Aanbetalingen

Voor leveringen met een totale verkoopwaarde van meer dan € 750,00 die meer dan twee weken na de orderdatum worden geleverd of afgehaald, dient de Klant binnen de op de factuur genoemde termijn een aanbetaling te doen van 10% van de totale verkoopwaarde van de betreffende bestelling.

Het resterende bedrag kan via bancaire overboeking of een rembourszending worden voldaan of bij bezorging met de chauffeur contant of via PIN worden afgerekend. Voor rembourszendingen wordt € 9,50 in rekening gebracht.

Wanneer het resterende bedrag via bancaire overboeking wordt voldaan, dient dit minimaal 3 werkdagen voor levering en/of afhalen op de rekening van De Bruin Sanitair te zijn bijgeschreven.

Wanneer de bestelling bij het magazijn van De Bruin Sanitair wordt afgehaald, dient het op dat moment nog openstaande bedrag via PIN of contant in de showroom worden afgerekend.

Artikel 8: Betalingen

De Bruin Sanitair aanvaardt de volgende betaalwijzen:

 • iDeal
 • MisterCash
 • AfterPay
 • Bancaireoverboeking
 • Rembours
 • Contant- en PIN-betalingen in de showroom en bijbezorging

Bestellingen met een totale waarde van meer dan € 100 die worden geleverd binnen 2 weken na de orderdatum dient, indien de factuur nog niet volledig is voldaan,  bij de bezorging, met de chauffeur contant of via PIN worden afgerekend.
Voor leveringen in het buitenland kan alleen contant met de chauffeur worden afgerekend. Voor rembourszendingen wordt € 9,50 in rekening gebracht.

Artikel 9: Klachten

De Klant dient het product of de producten direct bij levering te controleren op zichtbare gebreken en na te gaan of het geleverde overeenstemt met de factuur en/of orderbevestiging.

Eventuele klachten over zichtbare gebreken en/of geleverde producten die niet overeenstemmen met de orderbevestiging, dienen onverwijld aan De Bruin Sanitair te worden gemeld, waarbij de klacht volledig en duidelijk dient te zijn beschreven. Meldingen buiten deze termijn zullen niet in behandeling worden genomen.

Bij De Bruin Sanitair ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door De Bruin Sanitair binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 10: Herroepingsrecht

In geval van een Koop op afstand door een Consument heeft deze maximaal 14 dagen de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag van levering van het product of de producten. Tijdens deze termijn dient de Consument zorgvuldig om te gaan met het product of de producten en de bijbehorende verpakking(en), waarbij de Consument het product of de producten alleen uitpakt voor zover dit nodig is om te kunnen beoordelen of deze zullen worden geaccepteerd.

Het herroepingsrecht geldt alleen wanneer er sprake is van een Koop op afstand. Wanneer de Consument gebruik wil maken van het herroepingsrecht, zal door de Consument het retourverzoekformulier op de website ingevuld dienen te worden. Zodra het retourverzoekformulier is ontvangen door De Bruin Sanitair, krijgt de Consument binnen 2 werkdagen een bevestiging of het retourverzoek onder voorbehoud wordt aanvaard (inclusief eventuele instructies).

Artikel 11: Annuleren

Indien er sprake is van een Koop op afstand en de Consument deze wenst te wijzigen of annuleren, dient de Consument De Bruin Sanitair hiervan per e-mail op de hoogte te stellen binnen een termijn van 7 werkdagen na plaatsing van de bestelling en voordat de bestelling aan de Consument is geleverd. Na deze termijn kan een Overeenkomst op afstand niet meer worden gewijzigd of geannuleerd.

Wanneer de Klant niet zijnde een Consument een Overeenkomst op afstand heeft gesloten en deze wil wijzigen of annuleren, dient de Klant dit binnen 24 uur na plaatsing van de order aan De Bruin Sanitair kenbaar te maken en dit per e-mail te bevestigen. Na deze termijn kunnen bestellingen niet meer worden gewijzigd of geannuleerd tenzij partijen anders overeenkomen.

Wanneer een Klant een Overeenkomst in de showroom heeft gesloten en deze wenst te wijzigen of annuleren, is dit alleen mogelijk indien de levering nog niet heeft plaatsgevonden. In dit geval dient de Klant De Bruin Sanitair per e-mail op de hoogte te stellen van de beoogde wijziging(en) c.q. annulering(en). De Bruin Sanitair heeft in dit geval het recht annuleringskosten in rekening te brengen tot een maximum van 40% van de totale waarde van de overeenkomst.

Artikel 12: Retourneren

De Bruin Sanitair is slechts gehouden om geretourneerde producten te accepteren indien er sprake is van een Koop op afstand en wanneer de producten:

 • Binnen 100 dagen en op het juiste adres retour zijn ontvangen
 • In de originele, schone en onbeschadigde verpakking(en) zitten
 • Online of telefonisch zijn besteld (via Koop op afstand)
 • Niet gemonteerd of geïnstalleerd zijn geweest
 • Compleet zijn met losse accessoires
 • Tijdens het retour-transport onbeschadigd zijn gebleven

Wanneer de Klant een product of producten wenst te retourneren om redenen die geen verband houden met gebreken of tekortkomingen, en De Bruin Sanitair, geheel onverplicht, tot acceptatie van deze retournering overgaat, heeft De Bruin Sanitair het recht administratiekosten in rekening te brengen ter waarde van 15% van de totale waarde van de te retourneren producten, met een minimum van € 25.

Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien de Klant dit met De Bruin Sanitair is overeengekomen voordat het product of de producten aan De Bruin Sanitair retour worden aangeboden.

Het is niet mogelijk een product te retourneren wanneer het speciaal voor de Consument is besteld, geproduceerd en/of aangepast; dit is zowel van toepassing op tegels als op alle overige producten. Daarnaast vormen aanvaardbare of redelijke afwijkingen met betrekking tot onder andere kleur, slijtvastheid, structuur en verwering geen gegronde reden tot retournering.

Eventuele schade die tijdens de retourzending ontstaat, is voor rekening van de klant. Wanneer de Klant al een bedrag heeft betaald, bijvoorbeeld door middel van een aanbetaling, zal De Bruin Sanitair het betaalde bedrag binnen 14 dagen na retourontvangst van het product of de producten aan de Klant terugbetalen indien de retourzending in goede orde en originele staat is ontvangen.

Artikel 13: Garantie

Op de door De Bruin Sanitair geleverde producten wordt, afhankelijk van het product, een garantie gegeven van 2 tot 10 jaar op fabricage-, materiaal- en constructiegebreken die ontstaan bij juiste en zorgvuldige omgang met het product en bijbehorende onderdelen.

Wanneer door leveranciers of fabrikanten van de door De Bruin Sanitair geleverde producten een kortere garantietermijn wordt gebruikt, geldt de betreffende kortere termijn als garantietermijn voor de Klant.

De Klant zal in geen geval een beroep kunnen doen op de garantie wanneer het gebrek is ontstaan door onjuist(e) en/of onzorgvuldig(e) montage, installatie, gebruik en/of onderhoud. Ook wanneer de Klant wijzigingen heeft aangebracht aan het product vervalt de garantie.

De verplichtingen die uit garantie voortvloeien, zullen nooit verder gaan dan waaraan de leverancier of fabrikant zich aan de hand van de van toepassing zijnde garantievoorwaarden zal dienen te houden.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

Indien het door De Bruin Sanitair geleverde product gebrekkig is, is de aansprakelijkheid richting de Klant beperkt tot maximaal een bedrag van tweemaal de aankoopsom van het product dat tot schade heeft geleid, tenzij door de omstandigheden van het geval De Bruin Sanitair gehouden is een hoger bedrag te voldoen.

De Bruin Sanitair is in geen geval aansprakelijk voor schade die is ontstaan door een gebrek in de zin van de regeling Productaansprakelijkheid (Boek 6, Titel 3, Afdeling 3 van het Burgerlijk Wetboek).

Ook is De Bruin Sanitair niet aansprakelijk wanneer de schade aan het geleverde product is te wijten aan opzet, grove schuld, verwijtbaar handelen of onjuist(e) en/of onzorgvuldig(e) montage, installatie, gebruik en/of onderhoud.

Artikel 15: Overmacht

De Bruin Sanitair is niet gebonden tot het nakomen van verplichtingen die voortvloeien uit deze voorwaarden in geval De Bruin Sanitair bij het nakomen van deze verplichtingen wordt gehinderd door feiten en omstandigheden die niet zijn te wijten aan gedragingen dan wel schuld door c.q. van De Bruin Sanitair en/ of omstandigheden die niet op grond van de wet of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van De Bruin Sanitair komen of dienen te komen; hieronder worden ook alle van buiten komende oorzaken begrepen waarop De Bruin Sanitair geen invloed heeft, voorzien, onvoorzien of onvoorzienbaar. Werkstakingen in het bedrijf van De Bruin Sanitair en tekortkomingen van derden, waaronder toeleveranciers, zijn hieronder inbegrepen.

De Bruin Sanitair heeft ook recht op een beroep op overmacht zoals in dit artikel beschreven, wanneer die overmacht ontstaat nadat De Bruin Sanitair haar verplichtingen had moeten nakomen. Wanneer de overmacht langer dan twee maanden blijft bestaan, hebben beide partijen het recht op het inroepen van ontbinding van de Overeenkomst, ongeacht hetgeen elders in deze Algemene Voorwaarden is bepaald.

De Bruin Sanitair is in geen geval aansprakelijk voor schades of gebreken, van welke aard of omvang dan ook, die voortkomen uit overmacht, zoals beschreven in dit artikel.

Artikel 16: Geschillen

Alle geschillen - ook wanneer een geschil door slechts één van de betrokken partijen als zodanig wordt ervaren - dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van De Bruin Sanitair, tenzij in het geschil de Rechtbank sector Kanton bevoegd is.

Op elke Overeenkomst tussen De Bruin Sanitair en de Klant is bij uitsluiting van elk ander recht alleen het Nederlands recht van toepassing en zal de Nederlandse Rechter rechtspreken.

Los van de in dit document genoemde voorwaarden behoudt de Klant te alle tijde de rechten die het op grond van de wet heeft. De Bruin Sanitair behoudt zich het recht voor om wijzigingen en veranderingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen


 

Zoeken

Whatsapp service

Direct geholpen via de Bruin Whatsapp

Stuur nu gemakkelijk via Whatsapp een foto en beschrijving en wordt direct geholpen!

Lid van SAWEG groep

saweg
Het bundelen van kracht
De vereniging SAWEG wordt gevormd door een groep actieve groothandelaren.